Staatskeurmerk        Uw gids Alexander Groh        Logo van de Austriaguides

Heldenplatz


☰ Navigatie sluiten ☰ Navigatie openen

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ONDERNEMING ALEXANDER GROH TOERISTENGIDS


1  Omvang van de dienst

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige zakelijke relaties tussen een klant (klant, gast, zakenpartner of incomer) en het bedrijf (hierna “gids” genoemd), dat de in punt 1.2 en 1.3 genoemde diensten verleent, tenzij in individuele gevallen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.2  De dienstverlening aan de opdrachtgever omvat in principe rondleidingen in de algemeen gebruikelijke vorm (vaste rondleidingen en wandelingen zoals aangeboden door de gids; rondleidingen door musea, bezoek aan bezienswaardigheden enz.; bus- en stadsrondleidingen; dagtochten; speciale rondleidingen door de stad en andere gebruikelijke diensten op afspraak). Eventuele aanvullende diensten worden niet op zichzelf geleverd en vereisen een afzonderlijke overeenkomst.

1.3  Typische speciale diensten (bijv. luchthaventransfer, bezoek aan een “Heuriger” [typisch Oostenrijks wijnlokaal], restaurantbezoek, koffiehuisbezoek, begeleiding van een cultureel evenement, lezing) zijn mogelijk en vereisen een aparte overeenkomst.

1.4  De toeristengids verbindt zich ertoe alle aanvaarde Opdracht naar beste weten en volgens de principes van economie uit te voeren.


2  Oprichting en wijzigingen van een opdracht

2.1  Particuliere klanten

2.1.1  Bij bestellingen van particuliere klanten is het over het algemeen mogelijk om vooraf diensten te bestellen uit het aanbod van de gids en om deel te nemen aan vaste rondleidingen of wandelingen op door de gids aangekondigde data zonder voorafgaande kennisgeving.

2.1.2  Als een service vooraf is besteld geldt het volgende:

2.1.2.1  De opdrachtgever ontvangt een schriftelijke opdrachtbevestiging per post of e-mail. Na ontvangst van deze opdrachtbevestiging en aanvaarding van de daarin vermelde gegevens (omvang van de diensten en prijs) zonder oppositie binnen een week wordt de opdracht geacht te zijn geplaatst, wordt de gevraagde dienst geacht te zijn geboekt op de overeengekomen datum en in de overeengekomen omvang en worden deze algemene voorwaarden geacht te zijn aanvaard.

2.1.2.2  Wijzigingen van de in de opdrachtbevestiging vastgestelde tourdata (bijvoorbeeld verkleining of uitbreiding van de groep, een ander ontmoetingspunt of een andere duur van de rondleiding) moeten tijdig met de gids worden overeengekomen.

2.1.2.3  Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar de annuleringsvoorwaarden onder punt 8.2 (NB: Als bij boekingen voor een groep de groep wordt opgesplitst in twee delen als gevolg van beperkingen in de omvang van bezoekersgroepen in een museum of dergelijke, zodat een tweede gids moest worden geboekt, wat vanwege de verkleining verouderd raakt, gelden de in punt 8.2 genoemde annuleringskosten met betrekking tot de annulering van de opdracht aan de tweede gids voor die dienst die de tweede gids zou leveren.)

2.1.3  In het geval van vaste rondgangen of wandelingen zonder voorafgaande reservering wordt de bestelling geacht te zijn geplaatst bij de betaling van de prijs, wordt de dienst geacht te zijn geboekt in de mate die vooraf is aangekondigd en worden deze algemene voorwaarden geacht te zijn aanvaard. Alle soorten wijzigingen (bijvoorbeeld de geplande route) zijn alleen mogelijk met toestemming van alle deelnemers.

2.2  Zakelijke klanten

2.2.1  Een verzoek om een afspraak van een incomer of zakenpartner is over het algemeen niet-bindend voor beide partijen, zolang er geen overeenstemming is bereikt over de opdracht met betrekking tot de datum, de omvang van de diensten en de prijs.

2.2.2  Een overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten wanneer de gids de klant (per post of e-mail) een schriftelijk aanbod doet voor de gevraagde diensten en de klant dit aanbod vervolgens ook schriftelijk bevestigt. Hiertoe zijn de volgende termijnen, gerekend vanaf de datum van de offerte als eerste dag, bindend:

2.2.2.1  Als de uitvoeringsdatum meer dan vier weken in de toekomst ligt, moet de bevestiging binnen twee weken worden ontvangen;

2.2.2.2  als de uitvoeringsdatum meer dan twee, maar maximaal vier weken in de toekomst ligt, moet de bevestiging binnen drie dagen worden ontvangen;

2.2.2.3  als de uitvoeringsdatum maximaal twee weken in de toekomst ligt, moet de bevestiging binnen één dag worden ontvangen.

2.2.3  Als de opdrachtbevestiging niet binnen de in punt 2.2.2 genoemde termijn wordt ontvangen, acht de gids zich niet gebonden aan de afspraak.

2.2.4  Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar de annuleringsvoorwaarden onder punt 8.2.


3  Groepsrondleidingen

3.1  Om veiligheidsredenen mag de groepsgrootte tijdens stadswandelingen niet groter zijn dan 35 personen.

3.2  Voor musea en andere bezienswaardigheden gelden er soms verschillende beperkingen voor de groepsgrootte, waarvan de gids de klant vooraf op de hoogte brengt.

3.3  Als de groep te laat is, wacht de gids 60 minuten na de afgesproken starttijd van de tour op het afgesproken ontmoetingspunt. In geval van te verwachten vertraging wordt de klant verzocht de gids zo snel mogelijk te informeren door te bellen naar +43 699 12239013. In geval dat een groep te laat komt, is er geen recht op een voltijdse rondleiding. Een eventuele verlenging is afhankelijk van de beschikbaarheid van de gids en wordt gefactureerd volgens de geldende tarieven.


4  Vertraging of preventie van de gids

4.1  In geval van een vertraging van de gids (wat kan gebeuren onder bijzonder ongunstige omstandigheden) verbindt de klant zich ertoe om 15 minuten te wachten na de afgesproken starttijd van de rondleiding op het afgesproken ontmoetingspunt. De klant wordt verzocht de gids te raadplegen op telefoonnummer +43 699 12239013, tenzij de gids geen contact opneemt met de klant op het bij de bestelling opgegeven telefoonnummer. Een mogelijke verlenging van het afgesproken tijdsbestek is afhankelijk van de beschikbaarheid van de gids en de mogelijkheden van de klant en wordt niet in rekening gebracht. De wachttijd voor de gids wordt ook niet gefactureerd. Er kunnen geen eisen tot schadevergoeding van welke aard dan ook worden gesteld aan de gids.

4.2  In geval van een onvoorziene of onvermijdelijke preventie verbindt de gids zich ertoe de klant zo snel mogelijk te informeren. De gids zal proberen een geschikte vervanger te vinden, maar kan het succes van deze inspanningen niet garanderen.


5  Ontkenningen

5.1  Voor alle rondleidingen is deelname zonder uitzondering op eigen risico en kan geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook worden aanvaard. Om deze reden kan de deelname van kinderen en adolescenten jonger dan 15 jaar alleen worden aanvaard onder begeleiding van een ouder of een wettelijk bevoegd persoon (bijv. een leraar).

5.2  Verwijzingen op de website van de toeristengids (https://www.groh.guide): De gids sluit elke aansprakelijkheid uit voor de inhoud van derden waarnaar wordt verwezen door middel van directe of indirecte links. De gids heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Daarom neemt de gids hierbij uitdrukkelijk afstand van alle inhoud op de gelinkte sites.


6  Overmacht

6.1  In geval van overmacht is er een wederzijdse verplichting om elkaar te informeren, wat betekent dat als een relevante gebeurtenis bekend is, de gids de klant onmiddellijk moet informeren en vice versa. Overmacht geeft zowel de gids als de klant het recht om het contract op te zeggen. De klant moet de gids echter een vergoeding geven voor al gemaakte kosten of diensten. In dit geval worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

6.2  Overmacht omvat in het bijzonder: arbeidsconflicten; oorlogshandelingen; burgeroorlog; epidemieën of pandemieën en de gevolgen daarvan, alsmede officiële tegenmaatregelen op korte termijn; het optreden van onvoorziene gebeurtenissen die aantoonbaar een beslissende invloed hebben op het vermogen van de gids om de opdracht volgens afspraak uit te voeren; het optreden van onvoorziene gebeurtenissen die aantoonbaar een beslissende invloed hebben op het vermogen van de opdrachtgever om de overeengekomen termijn te halen.


7  Compensatie

Tenzij wettelijk anders is voorgeschreven, zijn alle vorderingen tot schadevergoeding tegen de gids beperkt tot het bedrag van de factuur (netto). Uitgesloten van deze schadebeperking zijn gevallen waarin de schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet.


8  Prijzen, annuleringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden

8.1  Prijzen

8.1.1  De prijzen voor de aanbiedingen van de gids staan vermeld op zijn website https://www.groh.guide onder de respectievelijke aanbiedingen.

8.1.2  De samenstellingen van programma’s worden afzonderlijk gefactureerd op basis van tijd en moeite.

8.2  Annuleringsvoorwaarden

8.2.1  Annuleringskosten zijn apart verschuldigd voor elke individuele geannuleerde tour, waarbij de annuleringsdag en de overeengekomen tourdag worden toegevoegd aan de berekening van de uiterste termijn:

8.2.1.1  Als een dienst tot 14 dagen vóór de tourdatum wordt geannuleerd, worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht;

8.2.1.2  in geval van annulering binnen de periode van 13 tot 4 dagen vóór de overeengekomen datum van de dienst, wordt 50 % van zijn prijs in rekening gebracht (behalve overmacht);

8.2.1.3  in geval van annulering binnen de laatste 3 dagen vóór de overeengekomen datum van de dienst, wordt 100 % van zijn prijs in rekening gebracht (behalve overmacht);

8.2.1.4  als de klant respectievelijk de groep niet verschijnt of de rondleiding niet plaatsvindt om redenen die binnen de invloedssfeer van de klant liggen, wordt 100 % van de prijs van de rondleiding in rekening gebracht (behalve in geval van overmacht).

8.2.2  Annuleringskosten zijn netto zonder omzetbelasting.

8.2.3  Als de klant de prijs vooraf betaalt, verbindt de gids zich ertoe het resterende bedrag na aftrek van de annuleringskosten zo snel mogelijk aan de klant terug te betalen, tenzij anders is overeengekomen (bijv. verrekening als aanbetaling op een nieuwe opdracht).

8.3  Betalingsvoorwaarden

8.3.1  Er zijn verschillende soorten betalingen mogelijk:

8.3.1.1  Contante betaling: Elke contante inning door de gids vindt plaats vóór het begin van de dienst. Contante betaling is mogelijk zowel voor rondgangen of wandelingen zonder reservering vooraf, als – met voorafgaand overleg in het geval van korte termijn boekingen – voor vooraf bestelde diensten.

8.3.1.2  Bankoverschrijvingen: Elke bankoverschrijving moet kosteloos voor de ontvanger binnen 2 weken na ontvangst van de factuur worden uitgevoerd.

8.3.2  Herinneringskosten en vertragingsrente: In geval van een schriftelijke aanmaning worden aanmaningskosten van € 5,00 in rekening gebracht. De vertragingsrente is 1 % per maand (12 % per jaar).


9  Eigendomsvoorbehoud

Alle rondleidingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Er zijn dus geen opnames van geluid of beeld toegestaan.


10  Gegevensbescherming

10.1  De door de klant verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet bescherming persoonsgegevens in de huidige geldige versie, tenzij er een wettelijke en juridische noodzaak bestaat om de rechten of eigendommen van de gids te verdedigen of om de belangen van derden te beschermen.

10.2  De gids heeft het recht om de door de klant verstrekte gegevens (titel, naam, postadres, mobiel telefoonnummer en e-mailadres) op te nemen in zijn klantenbestand en verbindt zich ertoe deze gegevens vertrouwelijk te behandelen, ze uitsluitend te gebruiken voor eigen doeleinden in het kader van de verwerking van de bestelling en ze in geen geval door te geven aan derden. Dergelijke doeleinden zijn gewoonlijk het indienen van een offerte, vragen aan de klant of het opstellen van een factuur.

10.3  Als de klant hierom vraagt, worden de relevante gegevens volledig uit het klantenbestand verwijderd na een schriftelijke kennisgeving per brief of e-mail of via het annuleringsformulier op de website https://www.groh.guide. Dit heeft echter geen invloed op de wettelijke bewaartermijnen voor documenten die persoonsgegevens bevatten, zoals facturen.

10.4  In het kader van de zorgvuldigheidsplicht zullen met name alle verzoeken in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming met betrekking tot het recht op informatie (artikel 15), rectificatie (artikel 16), verwijdering (artikel 17), beperking van de verwerking (artikel 18), recht op gegevensoverdraagbaarheid (artikel 20) en bezwaar (artikel 21) zo snel mogelijk worden verwerkt.


11  Scheidbaarheidsclausule

De ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden (bijvoorbeeld omdat delen of individuele formuleringen van deze tekst niet, niet langer of niet volledig overeenkomen met de toepasselijke juridische situatie) heeft geen invloed op de effectiviteit en geldigheid van dit document of enig ander contract dat met verwijzing ernaar is gesloten. Als een clausule ongeldig of onafdwingbaar is of wordt, verbinden beide partijen zich ertoe deze te vervangen door een wettelijk toegestane, geldige en afdwingbare clausule die het dichtst bij de bedoeling van de te vervangen clausule komt.


12  Schriftelijke vorm

Alle wijzigingen, aanvullingen op deze algemene voorwaarden en andere overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de gids moeten schriftelijk worden vastgelegd.


13  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

13.1  De plaats van uitvoering voor alle contractuele relaties waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is de bedrijfslocatie van de gids. De bevoegde rechtbank aan de zetel van de gids is lokaal verantwoordelijk voor de beslechting van alle juridische geschillen die voortvloeien uit deze contractuele relatie.

13.2  Het Oostenrijkse recht is van toepassing met uitzondering van de referentienormen en het Verdrag van de Verenigde Naties over contracten voor de internationale verkoop van goederen.

13.3  In geval van onduidelijke of tegenstrijdige interpretaties van deze algemene voorwaarden wordt de tekst van de Duitse versie als gezaghebbend beschouwd in vergelijking met de versies in het Nederlands en Zweeds.NB: Alle verwijzingen naar personen die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt, dienen te worden opgevat als geslachtsneutraal en hebben in gelijke mate betrekking op alle zes verschillende mogelijkheden van vermelding van de categorie geslacht.