Statligt certifieringsmärke        Din guide Alexander Groh        Austriaguides logotyp

Heldenplatz


☰ Stäng navigering ☰ Öppna navigering

STANDARDAVTAL AV FÖRETAGET ALEXANDER GROH FREMDENFÜHRER


1  Tjänstens omfattning

1.1  Dessa standardavtal eller allmänna villkor gäller för alla nuvarande och framtida affärsrelationer mellan en uppdragsgivare (kund, gäst, affärspartner eller incomer) och företaget (nedan kallat guide) som tillhandahåller de tjänster som anges i punkterna 1.2 och 1.3, såvida inte i enstaka fall något annat är uttryckligen överenskommits.

1.2  Räckvidden för tjänster som erbjuds till uppdragsgivaren omfattar vanligtvis guidade turer i vanligt förekommande form (fasta turer och promenader enligt guidens erbjudande; museivisningar, besök på sevärdheter osv.; buss- och stadsturer; dagsturer; speciella stadsturer och andra vanliga tjänster efter överenskommelse). Eventuella ytterligare tjänster tillhandahålls inte i sig och kräver ett separat avtal.

1.3  Typiska specialtjänster (till exempel flygplatsöverföring, besök vid en »Heuriger» [typisk österrikisk vinstuga], restaurangbesök, kaffehusbesök, besök vid kulturevenemang, föreläsningar) är möjliga och kräver ett separat avtal.

1.4  Guiden åtar sig att utföra alla beställningar som görs efter hans bästa kunskap och enligt principerna om kostnadseffektivitet.


2  Göra och ändra en beställning

2.1  Privatkunder

2.1.1  När det gäller beställningar från privatkunder är det i allmänhet möjligt att förbeställa tjänster från guidens erbjudande samt att delta i fasta rundvandringar eller promenader på datum som guiden meddelar utan föregående tidsbeställning.

2.1.2  Vid en tjänsts förbeställning gäller:

2.1.2.1  Uppdragsgivaren får en skriftlig orderbekräftelse via post eller e-post. Vid mottagandet av denna orderbekräftelse och godkännande av de uppgifter som anges däri (omfattning av tjänster och pris) utan invändningar inom en vecka anses beställningen vara avslutad, den begärda tjänsten vara bokat på det avtalade datumet i den överenskomna räckvidden och de nuvarande standardavtalen vara accepterat.

2.1.2.2  Ändringar av data som anges i orderbekräftelsen (till exempel minskning eller förstoring av gruppen, annan mötesplats eller annan varaktighet av turen) måste avtalas med guiden i god tid.

2.1.2.3  Det hänvisas uttryckligen till avbokningsvillkoren under punkt 8.2. (OBS: Om en grupp har delats upp i två med inkludering av en andra guide på grund av storleksbegränsningarna för ett museum för besökargrupper eller liknande som blir föråldrad på grund av en minskning i storlek, gäller med hänsyn till avbokningen av beställningen för den andra guiden avbokningsvillkoren enligt punkt 8.2 för den tjänst som den andra guiden borde tillhandahålla.)

2.1.3  När det gäller fasta rundvandringar eller promenader utan behov av förbeställning innebär betalningen av turavgiften att beställningen har ingått, att tjänsten har bokats i den utsträckning som tidigare meddelats och att de nuvarande standardavtalen har erkänts. Ändringar av alla slag (till exempel den avsedda rutten) är endast möjliga med alla deltagares samtycke.

2.2  Företagskunder

2.2.1  En begäran om utnämning från en incomer eller affärspartner anses i allmänhet vara icke-bindande för båda parter, så länge det inte har nåtts någon överenskommelse om beställningen angående datum, omfattning av tjänster och pris.

2.2.2  En beställning blir av när guiden skickar ett skriftligt erbjudande om de begärda tjänsterna till uppdragsgivaren per post eller e-post och uppdragsgivaren därefter bekräftar detta också skriftligen. Följande tidsfrister gäller (beräknade från den dag anbudet lämnas in som första dagen):

2.2.2.1  Om prestationsdatumet är mer än fyra veckor i framtiden måste bekräftelsen erhållas inom två veckor;

2.2.2.2  om prestationsdatumet är mer än två, men högst fyra veckor i framtiden, måste bekräftelsen erhållas inom tre dagar.

2.2.2.3  om prestationsdatumet är högst två veckor i framtiden måste bekräftelsen erhållas inom en dag.

2.2.3  Om orderbekräftelsen inte erhållas inom den period som anges i punkt 2.2.2, ser sig guiden inte bunden av avtalet.

2.2.4  Det hänvisas uttryckligen till avbokningsvillkoren under punkt 8.2.


3  Gruppturer

3.1  Av säkerhetsskäl bör gruppstorleken för stadspromenader inte överstiga 35 personer.

3.2  För museer och andra sevärdheter finns det ibland olika begränsningar för gruppstorlekar som guiden ska informera uppdragsgivaren om i förväg tillämpligt.

3.3  Vid försening av gruppen väntar guiden vid den överenskomna mötesplatsen 60 minuter utöver den överenskomna starttiden för turen. Vid en förutsägbar försening uppmanas uppdragsgivaren att kontakta guiden så tidigt som möjligt genom att ringa +43/699/12 239 013. Om gruppen försenas har den ingen rätt till en tur på heltid. En eventuell förlängning beror på guidens tillgänglighet och kommer att debiteras enligt gällande priser.


4  Försening eller förebyggande av guiden

4.1  I händelse av en försening av guiden (vilket kan hända under särskilt ogynnsamma omständigheter), åtar sig uppdragsgivaren att vänta 15 minuter utöver turens överenskomna starttid vid den överenskomna mötesplatsen. Uppdragsgivaren uppmanas att samråda med guiden på telefonnummer +43/699/12 239 013, såvida inte guiden i sin tur kontaktar honom på det telefonnummer som angavs vid tidpunkten för beställningen. En eventuell förlängning av den överenskomna tidsramen beror på guidens tillgänglighet och uppdragsgivarens möjligheter och debiteras inte. Väntetiden för guiden debiteras inte heller. Det finns inga krav på kompensation av vilket slag som helst mot guiden.

4.2  I händelse av ett oförutsägbart eller oundvikligt förebyggande åtar sig guiden att informera uppdragsgivaren så snart som möjligt. Guiden kommer att försöka hitta en lämplig ersättning, men kan inte garantera att dessa ansträngningar lyckas.


5  Friskrivningsklausuler

5.1  För alla guidade turer gäller att deltagande sker utan undantag på egen risk och att inget ansvar kan tas för skador av vilket slag som helst. Av detta skäl kan deltagande av barn och ungdomar under 15 år endast accepteras om de åtföljs av en vårdnadshavare eller behörig person (till exempel en lärare).

5.2  Hänvisningar på guidens webbplats (https://www.groh.guide): Guiden utesluter allt ansvar för tredjepartsinnehåll som hänvisas till genom direkta eller indirekta referenser. Guiden har inget inflytande på den nuvarande och framtida designen, innehållet eller författarskapet för de länkade sidorna. Därför tar guiden härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på de länkade sidorna.


6  Force majeure

6.1  I händelse av force majeure finns det en ömsesidig skyldighet att lämna information, vilket innebär att om en relevant händelse är känd, måste guiden omedelbart meddela uppdragsgivaren och vice versa. Force majeure ger både guiden och uppdragsgivaren rätt att dra sig ur kontraktet. Uppdragsgivaren måste dock ge guiden ersättning för utgifter eller tjänster som redan uppstått. I detta fall debiteras ingen avbokningsavgift.

6.2  Force majeure inkluderar i synnerhet följande: arbetstvister; krigshandlingar; inbördeskrig; epidemier eller pandemier och deras konsekvenser samt kortsiktiga officiella motåtgärder; uppträdande av oförutsebara händelser som har visat sig väsentligt försämra guidens förmåga att slutföra uppdraget enligt överenskommelse; uppträdande av oförutsebara händelser som har visat sig väsentligt försämra uppdragsgivarens förmåga att uppfylla den överenskomna tidsfristen.


7  Skadestånd

Alla skadeståndskrav mot guiden är begränsade till fakturabeloppet (netto), såvida inte annat krävs obligatoriskt enligt lag. Undantag från denna begränsning av skadestånd är fall där skadan orsakades av grov vårdslöshet eller avsiktlig fel.


8  Priser, avbokningsvillkor och betalningsvillkor

8.1  Priser

8.1.1  Priserna för guidens erbjudanden anges på webbplatsen https://www.groh.guide för de respektive erbjudanden.

8.1.2  Programupprättning debiteras separat efter ansträngning.

8.2  Avbokningsvillkor

8.2.1  Avbokningsavgifter betalas separat för varje enskilt avbruten tur, med avbokningsdagen och den överenskomna turdagen som begränsning för beräkningen av tidsfristen:

8.2.1.1  Om en tjänst avbokas upp till 14 dagar före turdatumet finns ingen avbokningsavgift;

8.2.1.2  vid avbokning inom tidsramen 13 till 4 dagar före det överenskomna prestationsdatumet debiteras 50 % av turpriset (utom force majeure);

8.2.1.3  vid avbokning inom de senaste 3 dagarna före det överenskomna prestationsdatumet kommer 100 % av turpriset att debiteras (utom force majeure);

8.2.1.4  om uppdragsgivaren eller gruppen uteblir eller turen inte uppstår av skäl som ligger i uppdragsgivarens område, debiteras 100 % av turpriset (utom force majeure).

8.2.2  Avbokningsavgifter är netto utan moms.

8.2.3  Om uppdragsgivaren betalar turpriset i förväg åtar sig guiden att återbetala det återstående beloppet till uppdragsgivaren så snart som möjligt efter avdrag för avbokningsavgiften, såvida inget annat avtalats (till exempel fakturering som en insättning för en ny beställning).

8.3  Betalningsvillkor

8.3.1  Olika betalningstyper är möjliga:

8.3.1.1  Kontantbetalning: Varje kontantinhämtning av guiden sker före tjänsten börjar. Kontantbetalning är möjlig både för rundvandringar eller promenader utan föregående tidsbeställning och vid föregående samråd för en korttidsbokning av förbeställda tjänster.

8.3.1.2  Banköverföringar: De måste göras kostnadsfritt för mottagaren inom två veckor efter mottagandet av fakturan.

8.3.2  Påminnelsekostnader och uppskovsränta: Vid en skriftlig påminnelse debiteras påminnelsekostnader på € 5,00. Uppskovsräntan är 1 % per månad (12 % per år).


9  Egendomsförbehåll

Alla turer är skyddade av upphovsrätten. Således är inga ljud- eller bildinspelningar tillåtna.


10  Dataskydd

10.1  De uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren kommer att behandlas strikt konfidentiellt i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen och dataskyddslagen i dess nuvarande version, såvida det inte finns ett lagligt och juridiskt behov av att försvara guidens rättigheter eller egendom, eller för att skydda tredje parts intressen.

10.2  Guiden har rätt att överföra de uppgifter som uppdragsgivaren lämnat (tilltal, namn, postadress, mobiltelefonnummer och e-postadress) till sin kundfil och åtar sig att behandla dem konfidentiellt, att använda dem uteslutande för hans eget syfte inom ramen för orderbehandling och vidarebefordra dem inte på något sätt till tredje part. Sådana syften är vanligtvis ett erbjudande, förfrågningar till uppdragsgivaren eller någon redovisning.

10.3  Om uppdragsgivaren begär detta kommer uppgifterna om honom att raderas från kundfilen i sin helhet efter ett skriftligt meddelande via brev eller e-post eller via återkallelseformuläret på webbplatsen https://www.groh.guide. Rättsliga lagringsperioder avseende handlingar som innehåller personuppgifter, såsom fakturor, förblir dock orörda.

10.4  Inom ramen för omsorgsplikten behandlas så snabbt som möjligt alla ansökningar i enlighet med den europeiska allmänna dataskyddsförordningen om rätt till information (artikel 15), rättelse (artikel 16), radering (artikel 17), begränsning av behandlingen (artikel 18), rätt till dataportabilitet (artikel 20) och invändning (artikel 21).


11  Kvarhållande klausul

Ineffektiviteten i enskilda bestämmelser i dessa villkor (till exempel eftersom delar eller enskilda formuleringar av denna text inte, inte längre eller inte helt motsvarar den tillämpliga rättsliga situationen) påverkar inte detta dokuments effektivitet och giltighet eller något avtal som ingås med hänvisning till det. Om en klausul skulle vara eller bli ineffektiv eller ogenomförbar, åtar sig båda parter att ersätta den med en lagligt tillåten, effektiv och verkställbar klausul som ligger närmast avsikten med den bestämmelse som skall ersättas.


12  Skriftlig form

Alla ändringar, tillägg till dessa standardavtal och andra avtal mellan uppdragsgivaren och guiden måste göras skriftligen.


13  Tillämplig lag och domstol

13.1  Prestationsplatsen för alla avtalsförhållanden som omfattas av dessa standardavtal är guidens affärssäte. Domstolen med materiell behörighet vid guidens säte är behörig att lösa alla tvister som uppstår till följd av detta avtalsförhållande.

13.2  Österrikisk lag anses ha överenskommits, med undantag för lagvalsregler och FN:s internationella köplagen.

13.3  När det gäller oklara eller motstridiga tolkningar av dessa standardavtal är ordalydelsen i den tyska versionen avgörande jämfört med versionerna på holländska och svenska.OBS: Alla personbeteckningar som används i detta standardavtal används könsneutrala och avser alla sex olika alternativ för kategorin kön.